Tvarumas – kodėl mums tai svarbu?

LKU kredito unijų grupė su Lietuvos centrine kredito unija (LCKU) priešakyje didina dėmesį subalansuotai veiklai ir indėliui į tvarią visuomenę. Dėl šios priežasties, išsikėlėme tikslus bei uždavinius, apibrėžtus LKU grupės Tvarumo strategijoje, kuriais siekiame kurti teigiamą poveikį aplinkai ir visuomenei. Tikime, kad žingsnis po žingsnio galime prisidėti prie tvaresnės ateities, todėl pradedame nuo savęs.

ESG – kas tai?

ESG (angl. Environment, Social, Governance) žymi tris sritis, į kurias atsižvelgiama vertinant, valdant ir didinant organizacijos tvarumą: aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdymo. Visa tai yra tarpusavyje susiję bei vienas kitą papildantys komponentai, be kurių tvari plėtra neįsivaizduojama. Tvarumo strategijos pagalba didiname LKU kredito unijų grupės sąmoningumą ir tvarumą, kad mūsų kuriama vertė atsilieptų bendra visuomenės gerove.

Augti tvariai

Paryžiaus susitarimas, dar dažnai vadinamas Paryžiaus klimato susitarimu, yra tarptautinė sutartis dėl klimato kaitos mažinimo. Mes, prisidėdami prie pagrindinio šiame susitarime apibrėžto tikslo išlaikyti „vidutinės pasaulinės temperatūros kilimą gerokai mažesnį nei 2°C“ bei Europos Sąjungos tikslo iki 2050 m. tapti klimatui neutraliu žemynu, siekiame mažinti savo vykdomos veiklos poveikį aplinkai ir klimatui.

Kaip tai įgyvendiname?

 • Kuriame žalesnius finansinius produktus. Siekiame klientams pasiūlyti tvaresnius finansinių paslaugų sprendimus bei palankesnes finansavimo sąlygas aplinkai draugiškiems sprendimams.
 • Didiname tvarių investicijų dalį. Dirbame tvarių projektų pritraukimo srityje, kad galėtume stebėti teigiamas tendencijas šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio iš finansavimo ir investavimo veiklų mažinime. Tvarias investicijas sudaro ir tvarios paskolos, kurios skirtos saulės baterijų / elektrinių įsigijimui bei įsirengimui, elektromobilių ar hibridinių automobilių įsigijimui, A++ energetinės naudingumo klasės pastatų įsigijimui ar statybai ir kt.
 • Mažiname išteklių vartojimą. Atliekame CO2 pėdsako (angl. Carbon Footprint) matavimą, kuriuo galime įvertinti, kokį kiekį emisijų sugeneruoja LKU kredito unijų grupėje naudojami produktai, paslaugos ir kasdienės veiklos. Toks CO2 pėdsako stebėjimas mums leidžia priimti tvaresnius sprendimus, kuriais sumažintume tiesioginį ir netiesioginį poveikį aplinkai.

 

Palaikome atsinaujinančių energijos išteklių idėją

Lietuvos centrinė kredito unija jungiasi prie atsinaujinančius energijos išteklius palaikančiųjų gretų.

2024 m. bendrovė paskelbė, kad nuo šiol Lietuvos centrinės kredito unijos biuro sunaudojamos elektros poreikius 100 % padengs nutolusi saulės elektrinė „Ignitis saulės parke“.

 

Šviesti ir įtraukti

 

LKU kredito unijų grupė, būdama patikima ir artima finansų partnerė, aktyviai prisideda prie finansinio raštingumo didinimo bei tvaresnių finansų valdymo praktikų formavimo. Mums svarbu skirti dėmesį visuomenės įtraukimui, kartu diegiant socialinės atsakomybės vertybes tarp grupei priklausančių kredito unijų.

Kaip tai įgyvendiname?

 • Prisidedame prie visuomenės finansinio raštingumo per teikiamas kokybiškas konsultacijas, iniciatyvas ar kitus projektus (pavyzdžiui, dalyvaujame parodose, vedame paskaitas aukštosiose mokyklose ir kt.).
 • Didiname finansinių paslaugų prieinamumą. Tai apima platesnes galimybes naudotis finansinėmis paslaugomis nuotoliniu būdu, o kartu ir finansinių paslaugų prieinamumo, neturintiems galimybės naudotis nuotolinėmis priemonėmis, didinimą. Taip pat suteikiamas finansavimo galimybes naujai pradedančiam verslui, būsto įsigijimui su valstybės parama, bei kredito unijų dalyvavimą kituose panašaus pobūdžio projektuose (nukentėjusiems nuo COVID-19 veslams ir ūkiams ir kt.).
 • Įtraukiame darbuotojus. Šis aspektas apima skaidrią atlygio politiką bei darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.
 • Stipriname bendruomeniškumą per veiklas ir kitas iniciatyvas, kurios apima LKU grupės kredito unijų įsitraukimą į visuomenines veiklas, pagalbą ir finansinę paramą organizacijoms, savanorystės programas.
 • Mažiname nelygybę, o tai grindžiame vienodu atlygiu vyrams ir moterims už vienodą arba vienodos vertės darbą.
 • Diegiame socialines vertybes per bendradarbiavimą ir partnerystę. Pirmenybę teikiame partneriams, kurie prisideda prie tvarios ir socialiai atsakingos veiklos skatinimo bei palaikymo.

 

Veikti atsakingai

Kasdienėje kredito unijų veikloje vadovaujamės atsakingais veiklos principais visuose organizacijos lygmenyse bei atsakingai sprendžiame duomenų apsaugos klausimus. Šiuos tikslus įgyvendiname dviem pagrindinėmis tvarios ir atsakingos veiklos užtikrinimo kryptimis.

Kaip tai įgyvendiname?

 • Stipriname atitikties praktikas. LKU grupėje naudojama metodika yra centralizuota, t. y. visų kredito unijų metodikos yra tvirtinamos Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) valdymo organų. Tai leidžia užtikrinti kontrolės mechanizmų įgyvendinimą.
 • Stipriname komandos kompetencijas. Siekiant tinkamai įgyvendinti LCKU metodikoje numatytus procesus, organizuojame edukacinio pobūdžio užsiėmimus šiais klausimais LKU grupėje (mokymus, tvarkų pristatymus, žinių patikrinimo testus ar kt.). Tai leidžia užtikrinti komandos kompetencijų stiprinimą.
 • Užtikriname saugumą. Valdant didelę svarbių fizinių ir juridinių duomenų bazę, būtina užtikrinti tinkamą duomenų saugumą, todėl nuosekliai analizuojame ir vertiname IT sistemų tinkamumą, įgyvendiname kibernetinių atakų saugos priemones. Tai leidžia užtikrinti mūsų patikimumą ir duomenų apsaugą.

Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai

LKU kredito unijų grupės Tvarumo strategija nukreipta į Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus. Siekdama užtikrinti darnų valstybių vystymąsi, 2015 m. JTO patvirtino 17 Darnaus vystymosi tikslų, apimančių socialinės aplinkos gerinimo, ekonominio vystymosi, aplinkosaugos bei bendradarbiavimo sritis. Tikslų įgyvendinimu įpareigotos visos JTO narės valstybės.

LKU grupės kredito unijos prisideda prie šių pagrindinių tikslų įgyvendinimo:

Tvarumo ataskaita 2023 m.

Informacija ruošiama

LKU kredito unijų grupė investuoja į klimato kaitos padarinių švelninimą ir grąžinamą resursą gamtai. Daugiau informacijos: www.hold.earth.