Informacija apie Pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas Pranešimu dėl įvykdyto Pažeidimo.

Pareiškėjas – dėl Centrinės unijos teikiamų paslaugų ir (arba) su Centrine unija sudarytų sutarčių pranešimą dėl įvykdyto Pažeidimo pateikęs asmuo, kurį sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, arba jo atstovas.

Informacija dėl Pažeidimo gali būti teikiama dėl:

  • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
  • pavojaus aplinkai;
  • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
  • neteisėtos veiklos finansavimo;
  • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
  • neteisėtu būdu įgyto turto;
  • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
  • kitų pažeidimų.

Pareiškėjas Pranešimą apie įvykdytą Pažeidimą gali pateikti viešai, kompetentingai institucijai tiesiogiai arba vidiniu Centrinės unijos kanalu – elektroniniu paštu [email protected].

Norėdami pateikti Pranešimą apie įvykdytą Pažeidimą, užpildykite pranešimo formą.

Nagrinėdami Pranešimus apie Pažeidimus užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.